Studenckie Koło Naukowe Archiwistów

BIBLIOTEKA KOŁA
(stan z 30.12.2007 r.)

 • opracowania
 • przewodniki po zespołach
 • inwentarze
 • informatory o zasobach
 • inne

 OPRACOWANIE:

 • Bach Aneta, Analiza porównawcza nazewnictwa i zawartości serii ksiąg powstałych w kancelariach staropolskich.

 • Bobusia Bogusław, Księga Pamiątkowa [poświęcona dr Zdzisławowi Koniecznemu z okazji 70. rocznicy urodzin].

 • Bogucka Maria, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII.

 • Chmielewska Mieczysława, Trzaskowska Grażyna, Tym, których pozbawiono życia i czci. Dokumenty z procesów politycznych z Trzaskowska z lat 1946-56.

 • Chorążyczewski Waldemar, Informatorzy Andrzeja Opalińskiego w latach 1578-1588, [w:] Studia o bibliotekach i zbiorach polskich.

 • Chorążyczewski Waldemar, Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki.

 • Dalecki Maciej, Akta szkół i administracji szkolnej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 • Degen Robert, Strona internetowa Archiwum Uniwersyteckiego - w poszukiwaniu ideału.

 • Dziedziak Aurelia, Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 • Garbacz Wiesława, Historia archiwum rodowego Myszkowskich, [w:] Studia o bibliotekach i zbiorach polskich.

 • Guldon Roman, Archiwa kieleckie od XVIII do początków XX wieku.

 • Hlebionek Marcin, Z dziejów parafii w Trzciance.

 • Hlebionek Marcin, Źródła do dziejów parafii w Trzciance.

 • Kaczmarczyk Kazimierz, Nasze archiwa w latach 1901-1925.

 • Kiełbicka Aniela, Archiwum Państwowe w Krakowie 1951-1980.

 • Konieczny Zdzisław, Dzieje Archiwum Przemyskiego i jego zasobu [1874-1989].

 • Konieczny Zdzisław, Źródła do dziejów regionu przemyskiego w latach 1944-49.

 • Krochmal Anna, Akta metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 • Krochmal Anna, Czechowicz Konstantyn, Korespodencja greckokatolickiego biskupa przemyskiego z lat 1897-1914.

 • Krochmal Jacek, Pieczęcie i herb miasta Przemyśla.

 • Lis Michał, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku.

 • Łosowska Anna, Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 • Maciejewska Wanda, Polski Słownik Archiwalny.

 • Malinowska Dorota, Ewakuacja urzędów Królestwa Polskiego w latach 1914-1915 do Rosji, ich losy i rewindykacja akt do Polski po 1921 roku.

 • Mamczak-Gadkowska Irena, Józef Paczkowski i jego wkład w odbudowę polskiej służby archiwalnej.

 • Mamczak-Gadkowska Irena, Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki - Poznań 16-17.IV.1998.

 • Marcinkowski Stanisław, Dzialność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 1923-1973.

 • Miśkiewicz Benon, Wstęp do badań historycznych. (przewodnik metodyczny)

 • Mrożek Teresa, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 • Nawrocki Stanisław, Tezaurus Archiwistyki.

 • Pańkow Stanisława, Archiwa.

 • Płocha Józef, Wytyczne opracowania dokumentów pergaminowych i papierowych.

 • Poprawska Stanisława, Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do roku 1945.

 • Proksa Michał, Akta Miasta Przeworska.

 • Proksa Michał, Akta wsi i dominiów w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 • Proksa Michał, Przywilej Anny ze Stemberku - księżnej Ostrogskiej, wojewodziny wołyńskiej, dla Jarosławia z 1 sierpnia 1630.

 • Ryszewski Bohdan, Archiwistyka. (przewodnik metodyczny)

 • Ryszewski Bohdan, Komputeryzacja Archiwów - tom 1: Problemy opracowania archiwaliów staropolskich w skomputeryzowanych systemach informacyjnych.

 • Ryszewski Bohdan, Problemy i metody badawcze archiwistyki.

 • Ryszewski Bohdan, Problemy komputeryzacji archiwów.

 • Stażewski Marek, Niemiecka polityka archiwalna na ziemiach Polski włączonych do III Rzeszy 1939-1945.

 • Stelmach Mieczysław, Kancelaria pruskich urzędów administracji państwowej na przykładzie rejencji w latach 1808-1945.

 • Stępniak Władysław, Misja Adama Stebelskiego. Rewindykacja Archiwaliów Polskich z Niemiec w latach 1945-49.

 • Syta Krzysztof, Archiwa szlachty żmudzkiej w 2 połowie XVII wieku, [w:] Studia o bibliotekach i zbiorach polskich.

 • Strzelczyk Jerzy, Historia starożyczna ziem polskich. (przewodnik metodyczny)

 • Tomczak Andrzej, Bibliografia archiwistyki polskiej do roku 1970.

 • Tomczak Andrzej, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje materiałów archiwalnych. (przewodnik metodyczny)

 • Zabłocka Julia, Historia Starożytna. (przewodnik metodyczny)

PRZEWODNIKI PO ZESPOŁACH:

 • Bandura Mieczysław, Akta Miasta Łodzi [1471] 1794-1914 [1918] - przewodnik po zespole.

 • Biernat Czesław, Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 roku.

 • Krochmal Jacek, Akta miasta Przemyśla (1402-1944) - tom 1: Przewodnik po zespole archiwalnym.

 • Podralski Jerzy, Archiwum Książąt Szczecińskich.

 • Proksa Michał, Akta Instytutu Pomocy Społecznej i Zdrowia w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 • Proksa Michał, Przewodnik po zespole Akta Miasta Jarosławia.

INWENTARZE ARCHIWALNE:

 • Długograjczyk Edward, Inwentarz akt Sejmu Śląskiego w Katowicach 1922-1939.

 • Józefowiczówna Maria, Inwentarz Archiwum Księcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej z lat 1516, 1647-1843.

 • Kołodziej Edward, Inwentarz akt ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z lat [1919-] 1920-1939.

 • Mendys Maria, Inwentarz akt spółek naftowych działających na terenie Zachodniego Zagłębia Naftowego w latach 1885-1939.

 • Tarkowski Marian, Inwentarz akt ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu [1917-] 1919-1938.

INFORMATORY O ZASOBACH:

 • Wakuluk Lidia, Zasób Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - Oddział w Inowrocławiu.

 • Zielińska Teresa, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

INNE:

 • 120 lat przemyskiego archiwum. Katalog wystawy Toruńscy Żydzi.

 • Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XXVI, NPH.

 • Archiwum Państwowe w Lublinie 1918-1998.

 • Biuletyn Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

 • Das Bundesarchiv beschichte und organisation Aufgaben Bestande.

 • Dyplom Cesarza Józefa II z 1789 r. przywracający miastu Przemyśl samorząd.

 • Działalność wydawnicza Archiwum Państwowego w Siedlcach.

 • Greckokatolicki episkopat diecezji przemyskiej w okresie automonii galicyjskiej. Katalog wystawy 30.XII.1997-30.I.1998.

 • Informator o materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych województwa rzeszowskiego.

 • Katalog vystay Del ceskych vytrarnych umelci darovanych univerzite Karlove k 650 vyroci jejiho zalozeni Universitas Carolina Pragensis.

 • Lewandowska M., Ziemie zachodnie i północne w latach 1945-1949. Informator o materiałach archiwalnych Charles University Praque.

 • Lublin pamięci - pamiątki. Przywileje królewskie.

 • Najceniejsze dokumenty w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Katalog wystawy 8.VII-26.VIII.1996.

 • Nasze Historie.

 • Niepodległość.

 • Oslav Kalendar, 650 let Univerzity Karlovy.

 • Przemyśl miastem europejskiego dziedzictwa kulturowego. Katalog wystawy.

 • Przywilej lokacyjny miasta Jarosławia z 1375 r.

 • Przywilej lokacyjny miasta Leska z 1477 roku.

 • Przywilej lokacyjny miasta Lubaczowa z 1376 roku.

 • Przywilej lokacyjny miasta Przemyśla z 1389 r.

 • Przywilej lokacyjny miasta Sanoka z 1339 r.

 • Retroinformace 10 soupis polonik 1 cast statni ustredni archiv v Praze.

 • Retroinformace 12 soupis polonik 2 cast statni ustredni archiv v Praze.

 • Rocznik historyczno-archiwalny VI, VII, VIII.

 • Rocznik historyczno-archiwalny IX.

 • Rocznik historyczno-archiwalny X.

 • Rocznik historyczno-archiwalny XI.

 • Rocznik historyczno-archiwalny XII.

 • Rocznik TNT.

 • Siedem wieków przemyskiego herbu. Katalog wystawy 5-30.VI.1998 r.

 • Slovensky Narodny Archiv.

 • Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich 1918-1984

 • Spis zespołów całkowicie opracowanych w Archiwum Państwowym w Przemyślu.

 • Statny Oblastny Archiv v Bratislave.

 • Stemberkova Marie, Universitas Carolina Pragensis Anno Domini MCCCXXXXVIII A Carolo Quarto Condita.

 • Szczeciński Informator Archiwalny.

 • The Carpatho - Rusyns of Poland.

 • Univerzita Karlova Dnes.

 • Univerzitini Slavnosti v Karolina, imatrikulace, promose, spone.

 • Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie.

 • Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Informator.

Wykaz pozycji z 12.02.2007 r.

Studenckie Koło Naukowe Archiwistów